STATUT FUNDACJI „FUNDACJA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wszystkich Świętych”, zwana dalej Fundacją działa na
podstawie ustawy o fundacjach o raz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Marchewkę zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym z dnia 08 kwietnia 2016r. Repetytorium A Nr 1077/2016, sporządzonym
przez notariusza Katarzynę Sobańską Tiutiunik, kancelaria Notarialna w Łodzi przy ul.
Zielonej 25 lok. 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w
fundacjach.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, polegająca na
ratowaniu życia chorych osób, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji, rozwoju
społecznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wyposażenie poprzez darowiznę w niezbędne materiały, sprzęt oraz środki
placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której
mowa w § 6 - w zakresie celu Fundacji,
2) pomoc finansową przy zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego,
3) współpracę ze środowiskami artystycznymi i sportowymi,
4) promocję i wspieranie wolontariatu,
5) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób,
których przypadki mają charakter szczególny,
6) podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i
ograniczanie zjawisk patologii społecznych np. poprzez edukację, wypoczynek dzieci
i młodzieży,
7) przyznawanie stypendiów, nagród, wyróżnień i odznak dla osób biorących
udział w realizowaniu celów Fundacji,
8) przyznawanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych i domów dziecka.
9) wspieranie rodzin i ludzi w szczególności dzieci znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

§ 9

Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji i subwencji od osób trzecich,
c) zbiórek publicznych,
d) odsetek i lokat bankowych,

§ 10

Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

Fundacja nie ma prawa:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz
ich osoby.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może składać
oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie w dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, przy czym
członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo
skarbowe.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.
5. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:
a) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
- nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
- naruszenia postanowień statutu Fundacji;
- trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
- zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka
Rady Fundacji;
b) śmierci jej członka;
c) złożenia przez niego rezygnacji;
d) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w
pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad
działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z
ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak
również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
c) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania
pracowników Fundacji;
d) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie
przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
e) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie
prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej
kwotę 100.000,00 zł, za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach
działania, o których mowa w pkt 1);
f) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań rada Fundacji w szczególności jest uprawniona
do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 16

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród
siebie przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17

1.  Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na rok.
2.  Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków
Rady.
3.  Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego
nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu
pozostałych członków Rady.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie,
elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do
jej członków.
5.  W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym
członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 18

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej:
a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie
trzech osób;
b) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie
większym niż trzy osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów
decyduje głos prowadzącego obrady.
2. W przypadku gdy Rada Fundacji składa się z dwóch członków jej uchwały zapadają
jednomyślnie.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany przez
Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź
odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego
członków w każdym czasie.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
6. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
7. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 20

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych
sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i
przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki działania;
e) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
g) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
h) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykła
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w tym Prezesa.
4.  Zarząd, co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Budżety i plany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd
opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są
ze środków Fundacji.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na
wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie,
elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do
jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przy użyciu
elektronicznych komunikatorów, w sposób umożliwiający porozumienie się
wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
przeprowadzonego telefonicznie lub przy użyciu elektronicznych komunikatorów
uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego
posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim
członków Zarządu.

§ 23

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie a w przypadku
zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

 

Rozdział V. Zmiana statutu

§ 24

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po
uzyskaniu zgody od Fundatora.
Statut przyjęto uchwałą 02 kwietnia 2016 r.